Garanti

warranty iç sayfaGARANTİ ŞARTLARI

Techyolu mağazalarımızdan değerli müşterilerimizin beğenisine sunulan ürünlerin satış sonrası teknik destek hizmetleri DİSTRİBÜTÖR GARANTİSİ kapsamındadır.

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2(iki) yıldır. ürünün ikinci bir satışla tüketicisinin değişmesi halinde söz konusu garanti süresi 2(iki) yıllık sürenin geri kalan bölümü için geçerli olacaktır ve aksi durumda süre aynen devam edecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında 11 inci maddesinde yer alan

a) Sözleşmeden dönme,

b) Satış bedelinden indirim isteme,

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

d) satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakkın kullanılmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticiye veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20(yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10(on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

7. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurabilir.

8. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

1. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti durumu aşağıda sayılan durumlarda geçersiz olur:

a) Arızanın doğrudan malzeme hatası, kalitesiz tasarım yada işçilik nedeni ile meydana gelmemesi durumunda ürün tüketici tarafından kullanma kılavuzu ve el kitapçıklarında yazılı talimatlara aykırı olarak yanlış ve kötü kullanılması, ihmal, hatalı taşınması, neme veya ıslaklığa, aşırı sıcak ve soğuk çevre şartlarına maruz bırakılması veya bu şartların ani değişikliklerine, çürümeye, oksitlenmeye, izinsiz tadilatlara, bağlantılara tabi tutulması, ihmal, kaza, bozma, yetkili servisimizin dışında yapılan uygun olmayan montaj ve bağlantılar, doğal afetler, yangın, elektrik voltajındaki düzensizlikler veya buna benzer sebepleri besin veya sıvı maddelerin ürün üzerine dökülmesi, kimyevi maddelere maruz bırakılması veya üretici firma sorumluluğu dışındaki haller(tüketilebilen parçaların arızalanması ya da hasar görmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) malzemedeki tasarımdaki ve işçilikteki hatalar hariç olmak üzere,

b) IMEI numarasının bulunduğu etiketin hasar görmesi veya çıkartılması,

c) Hücresel telefon şebekesindeki bir arızanın ürüne zarar vermesi,

d) Ürünün üretici firma tarafından onaylanmamış bir aksesuarın yetkili yetkili servislerin dışında kullanımına başlanması  veya amacı dışında kullanılması neticesinde hasar oluşması,

e) Ürüne firmamızın anlaşmalı olmadığı servis veya kişiler tarafından müdahale edilmesi